Be Secure - Feel Secure (BSFS) - Ενίσχυση της αστικής ασφάλειας στο Δήμο Πειραιά

Combating insecurity among citizens with a gender-based approach

Les Lilas, 23 Μαρτίου 2023 – Πώς μπορούμε να προωθήσουμε μια προσέγγιση με βάση το φύλο στις πολιτικές αστικής ασφάλειας; Πώς μπορεί να ενσωματωθεί μια έμφυλη προοπτική στην αξιολόγηση και την απάντηση στο αίσθημα ανασφάλειας στις πόλεις; Γιατί η ενσωμάτωση μιας προσέγγισης φύλου στον χωροταξικό σχεδιασμό είναι το κλειδί για να επιτρέψει στους πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς; Αυτό συζήτησε ο Efus και η Πρωτοβουλία Γυναικών στις Πόλεις (WICI) με τους εταίρους του από την πόλη του Πειραιά, το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) και την πόλη Les Lilas (Γαλλία) μοιράζοντας τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σε πάνελ και διερευνητικού περιπάτου στην πόλη Les Lilas, με έμφαση στην ασφάλεια στις πόλεις, από την οπτική γωνία του φύλου.

Αυτή η εκδήλωση ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να μοιραστούμε τις εμπειρίες της πόλης του Πειραιά με την τεχνογνωσία του WICI σχετικά με τη συμπερίληψη ζητημάτων φύλου στις πολιτικές ασφαλείας και τα μέτρα και τους μηχανισμούς που εφαρμόζει η πόλη του Les Lilas, μια πόλη που μειώνει ιδιαίτερα το φύλο- σχετικές ανισότητες. 

IMG 20230323 141703

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους του Efus, του Δήμου Πειραιά (Ελλάδα), ερευνητές και εμπειρογνώμονες του Παντείου Πανεπιστημίου και αιρετούς αξιωματούχους της πόλης Les Lilas, σε μια συζήτηση που συντόνισε η Dr. Barbara Holtmann, Associate Expert του WICI/Efus και Διευθύντρια και Ιδρυτής της Fixed Africa, ενός οργανισμού με έδρα τη Νότιο Αφρική με έντονη εστίαση στην ισότητα και την ασφάλεια των γυναικών.

Το Efus, η πόλη του Πειραιά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) συνεργάστηκαν στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου, BeSecure-FeelSecure (BSFS), το οποίο είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός τοπικού συμβουλίου για την πρόληψη του εγκλήματος και ενός συστήματος αξιολόγησης κινδύνων για τη συλλογή και ανάλυση του εγκλήματος- σχετικά με τα δεδομένα στην πόλη του Πειραιά, σε συνδυασμό με κοινωνικές παρεμβάσεις και μέτρα χωροταξικού σχεδιασμού για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην πόλη.

Η δημιουργία ασφαλών πόλεων χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες θα δημιουργήσει ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις για όλους

Η βία με βάση το φύλο δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. είναι ένα σύμπτωμα συστημικής ανισότητας και διακρίσεων που υπάρχουν στις κοινωνίες μας. Αυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, πολιτικών και πρακτικών και δέσμευση για την αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων.

“Η βία με βάση το φύλο είναι μόνο ένα σύμπτωμα της ανισότητας. Είναι καιρός να δοκιμάσουμε την υπόθεση ότι αν μια πόλη είναι ασφαλής για τις γυναίκες, είναι ασφαλής για οποιονδήποτε. Αν θέλουμε να έχουμε μια ασφαλή κοινωνία, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ακούγονται όλες οι φωνές της κοινωνίας.”

Barbara Holtmann – Associate Expert του WICI/Efus, Ιδρυτής και Διευθύντρια της Fixed Africa, ειδικός στις διαδικασίες της κοινότητας και της κυβέρνησης, οραματισμού, ταχείας αξιολόγησης και μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες και τις ανάγκες όλων των μελών της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια.

Η συμμετοχή όλων των φωνών στην κοινωνία διασφαλίζει ότι οι περιθωριοποιημένες ομάδες έχουν ίση πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης δημόσιων χώρων.

Η δημιουργία ασφαλών και ασφαλών πόλεων απαιτεί χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς 

Ποιες περιοχές είναι ασφαλείς και ποιές δημιουργούν ανασφάλεια; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του χωρίς αποκλεισμούς χωροταξικού σχεδιασμού;

IMG 20230323 195607

Η εκδήλωση ήταν μια αφορμή να περπατήσουμε και να εξευρενήσουμε τους δρόμους του Les Lilas από την οπτική γωνία μιας γυναίκας, με στόχο να αποκτήσουμε γνώσεις για τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την πλοήγηση στο αστικό τους περιβάλλον.

Καθώς ο δημόσιος χώρος σπάνια σχεδιάζεται με γνώμονα τις γυναίκες, η χαρτογράφηση μιας διαδρομής μέσω αυτού του φακού είναι απαραίτητη όταν συζητάμε την ασφάλεια και την ανασφάλεια.

Ο Δρ Holtmann εξήγησε ότι εάν μια διαδρομή κριθεί μη ασφαλής από κάποιον (συνήθως μια γυναίκα), είναι πιθανό να την αποφύγει στο μέλλον. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμένες ευκαιρίες, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και, τελικά, χώρο που δεν καταλαμβάνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι δήμοι να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με βάση το φύλο για όλα τα ζητήματα αστικής ασφάλειας.

Οι εξερευνητικοί περίπατοι είναι επίσης εξαιρετικά εργαλεία για τη σύνταξη οδηγών και τη χαρτογράφηση περιοχών μιας πόλης που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην προώθηση ενός περιεκτικού και φιλόξενου περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της κοινότητας.

Πώς μπορούν οι πόλεις να ενσωματώσουν μια προσέγγιση με βάση το φύλο στις δημόσιες πολιτικές τους;

Η ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με βάση το φύλο στις πολιτικές ασφάλειας και στον σχεδιασμό των αστικών χώρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις πόλεις.

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες, ειδικά όταν συνοδεύονται από παιδιά, πράγμα που σημαίνει ότι οι προοπτικές τους πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο σκόπιμα για την αντιμετώπιση της αστικής ανασφάλειας.

Οι πόλεις του Πειραιά και του Les Lilas δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις προοπτικές στο σχεδιασμό των πολιτικών ασφαλείας τους με διάφορες μεθοδολογίες αξιολόγησης και υποστήριξης και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης.

Για παράδειγμα, η πόλη του Πειραιά, το μεγαλύτερο βιομηχανικό λιμάνι της Ελλάδας, αντιμετωπίζει χαμηλή κοινωνική συνοχή και μεγάλο φόβο του εγκλήματος. Οι εταίροι του έργου BSFS εκτίμησαν την εξέταση διαφορετικών φωνών παράλληλα με το μοντέλο για την “Πρόληψη του Εγκλήματος μέσω του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού” και περιέλαβαν μια συμμετοχική, ολιστική προσέγγιση με τη μορφή μιας σειράς παρεμβάσεων και πρακτικών, σε στενή συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εμπειρογνώμονες εγκληματολογίας και ερευνητές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για να εξετάσει καλύτερα τις περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, ο Δήμος Πειραιά εισήγαγε πρακτικές όπως η βασική μέθοδος αξιολόγησης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ασφάλεια διαφορετικοί τομείς του πληθυσμού και η πλατφόρμα Συνεργατικής Διαχείρισης Αστικού Κινδύνου (CURiM) για τον εντοπισμό φυσικών και κυβερνοαπειλών και να αξιολογήσει τους σχετικούς κινδύνους. Επιπλέον, ο Δήμος δημιούργησε μια Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικών συμβουλών στα θύματα και την προώθηση κοινωνικών και χωρικών παρεμβάσεων. Δίνοντας προτεραιότητα στις φωνές των περιθωριοποιημένων ομάδων, ο Δήμος Πειραιά ελπίζει να δημιουργήσει πιο δίκαιες και αποτελεσματικές στρατηγικές αστικής ασφάλειας που θα ωφελούν όλους τους κατοίκους, αντιμετωπίζοντας έτσι ζητήματα και αναπτύσσοντας μια πιο ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα.

Επενδύοντας στην πρόληψη

Στην πόλη Les Lilas, η αντιμετώπιση του ζητήματος της ισότητας των φύλων ξεκινά από νεαρή ηλικία. Η πόλη έχει ξεκινήσει πολλές εκστρατείες στα σχολεία που προωθούν την ισότητα των φύλων και καταπολεμούν τα στερεότυπα αυτά. Πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων σε νεαρή ηλικία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης κοινωνίας στο μέλλον.

Ομοίως, ο Δήμος Πειραιά πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια μαθητών για τον εκφοβισμό και τις κυβερνοαπειλές. Οι επενδύσεις στην αστική ασφάλεια διοχετεύονται γενικά σε μέτρα επιτήρησης και φυσικής ασφάλειας, όπως το CCTV, παρά σε προληπτικές και βιώσιμες πρωτοβουλίες, όπως κοινωνικά έργα που προσφέρουν υποστήριξη σε ευάλωτα φύλα για το κοινωνικό σύνολο.

“Αντιμετωπίζοντας τις υποκείμενες αιτίες της βίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες που είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις”.

Lisa Yahiaoui, Αναπληρώτρια Δημοτική Σύμβουλος, City of Les Lilas

Η πόλη Les Lilas, ένας κόμβος εμπνευσμένων πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Μια άλλη σημαντική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από την πόλη Les Lilas είναι η μετονομασία αθλητικών πάρκων και δημόσιων κτιρίων με ονόματα αξιόλογων γυναικών. Αυτό υπογραμμίζει τη συμβολή των γυναικών σε όλη την ιστορία και καταπολεμά την τάση της κοινωνίας να παραβλέπει τα επιτεύγματά τους.

Επιπλέον, η πόλη έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία προώθησης με αφίσες σε όλη την πόλη για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και να προωθήσει συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα. Μια περαιτέρω πρωτοβουλία ήταν μια έκθεση στο θέατρο της πόλης που παρουσίαζε τις απόψεις των νέων σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η αδικία , η αρρενωπότητα και η ασφάλεια στην πόλη τους. Αυτή η έκθεση σχεδιάστηκε για να δώσει στους νέους μια φωνή και να ευαισθητοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 Έχετε ακούσει για το Le Kiosque; , πρόκειται για ένα κέντρο πληροφοριών για τους νέους της πόλης.

Όλες αυτές οι δράσεις υλοποιήθηκαν μετά το Φεστιβάλ Φεμινιστικού Κινηματογράφου (Festival du film féministe Gisèle Halimi) τον Οκτώβριο του 2021, το οποίο είχε ως στόχο την προώθηση και τον εορτασμό της συνεισφοράς των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία. Το φεστιβάλ ήταν μια άλλη ευκαιρία για την πόλη να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ισότητα των φύλων και να ενθαρρύνει τις συζητήσεις για αυτά τα θέματα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept