Be Secure - Feel Secure (BSFS) - Ενίσχυση της αστικής ασφάλειας στο Δήμο Πειραιά

BeSecure-FeelSecure: Μια συνεργατική προσέγγιση για τη βελτίωση της αστικής ασφάλειας στον Πειραιά

Η αστική ασφάλεια αποτελεί μείζον μέλημα για όλες τις πόλεις και τις περιοχές. Η εύρεση των κατάλληλων τρόπων βελτίωσης είναι ένα σύνθετο έργο που απαιτεί συνεργασία και συνδημιουργία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο BeSecure-FeelSecure (BSFS), που υλοποιείται στον Πειραιά, είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αστική ασφάλεια μπορεί να συμπαράγεται μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τοπικές αρχές, πολίτες και άλλους παράγοντες.

Τα έξι εγχειρίδια που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια 3 ετών εντατικής εργασίας παράχθηκαν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια – Efus και επιδεικνύουν τις κύριες καινοτόμες πρακτικές του έργου με πρακτικό τρόπο, παρουσιάζοντας τις ακόλουθες βασικές θεματικές παρεμβάσεις του BSFS: Βασική Αξιολόγηση, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), πλατφόρμα Συνεργατικής Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων (CURiM), χωρικές παρεμβάσεις, κοινωνικές παρεμβάσεις, και Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικποτητας (ΜΕΘΕ). Κάθε εγχειρίδιο παρουσίαζε τις κύριες παρεμβάσεις και μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου για να αποκτήσει μια επισκόπηση της σχετικής κατάστασης ασφάλειας και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στο τοπικό πλαίσιο.

Αρχικά, οι εταίροι ανέπτυξαν μια Βασική Αξιολόγηση για να κατανοήσουν πώς αντιλαμβάνονταν διάφορες ομάδες του πληθυσμού την κατάσταση ασφάλειας στον Πειραιά. Η αξιολόγηση ανέλυσε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος, καθώς και διαφορετικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανασφάλεια των πολιτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολίτες πίστευαν ότι η αστική ανασφάλεια ήταν ένα από τα κύρια προβλήματα της πόλης, συμβάλλοντας σε μια αίσθηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και χαμηλής κοινωνικής συνοχής.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε κατοίκους, ιδιοκτήτες καταστημάτων και τοπικούς υπαλλήλους. Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους τοπικούς φορείς ασφάλειας στη συν-δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών ασφαλείας και μέτρων πρόληψης. Το Συμβούλιο συγκεντρώνει τοπικούς φορείς ασφάλειας και είναι συμβουλευτικό όργανο με ρόλο γνωμοδότησης. Το έργο του βασίζεται σε δεδομένα που σχετίζονται με το αίσθημα ανασφάλειας όπως εκφράζεται από τους πολίτες μέσω της βασικής αξιολόγησης.

Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, την πλατφόρμα Συνεργατικής Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων (CURiM), η οποία συλλέγει πληροφορίες και επιτρέπει την αξιολόγηση απειλών τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και στον κυβερνοχώρο. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα CURiM για να αξιολογήσουν τους αστικούς κινδύνους, να αναφέρουν παραβατικές πράξεις, να αξιολογήσουν ένα αδίκημα ή έγκλημα που έχουν δει και να συνομιλούν με άλλους κατοίκους. Αυτό παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την τοπική κατάσταση ασφάλειας και επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων, βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών και γεωχωρικής χαρτογράφησης των κινδύνων.

Η βασική αξιολόγηση επέτρεψε επίσης μια ολοκληρωμένη κατανόηση των παραγόντων θυματοποίησης και οδήγησε στη δημιουργία της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικποτητας (ΜΕΘΕ), η οποία παρέχει ψυχολογική, κοινωνική και νομική συμβουλευτική. Τα μέλη του ΤοΣΠΠα συνέβαλαν στη δημιουργία της Μονάδας Υποστήριξης Θυμάτων για την ακριβή ανταπόκριση στις διαπιστωμένες ανάγκες στον Πειραιά. Και τα δυο όργανα συνεργάζονται στενά, φέρνοντας κοντά τους τοπικούς φορείς ασφάλειας για ενισχυμένο και βιώσιμο αντίκτυπο.

Το έργο υλοποίησε επίσης κοινωνικές και χωρικές παρεμβάσεις, όπως συνεδρίες ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τον εκφοβισμό και τις απειλές στον κυβερνοχώρο, εκπαιδευτικές συνεδρίες για μαθητές σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής CURIM και εκπαιδευτικές συνεδρίες ιδιοκτητών τοπικών καταστημάτων για να προστατευθούν από την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση. Στόχοι προστασίας και ανάπλασης-εξωραϊσμού των δημόσιων χώρων, συναντήσεις διαβούλευσης με πολίτες του Πειραιά για την απόκτηση γνώσεων σε τοπικά ζητήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας και αποκατάσταση παιδικών χαρών υλοποιήθηκαν επίσης με βάση τις ανάγκες που εξέφρασαν οι Πειραιώτες μέσω της βασικής αξιολόγησης.

Facebook
Twitter
LinkedIn
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept